Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). RODO nakłada na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Mając powyższe na uwadze oraz zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, poniżej chcielibyśmy przedstawić zasady przetwarzania danych, którymi się kierujemy.

Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych

1. Informacje wstępne

1.1. Administratorem strony internetowej www.kellfri.pl oraz Administratorem danych osobowych Kontrahentów (m.in. klientów, dostawców, osób kontaktowych) jest Kellfri AB (556471-9101) z siedzibą  w Skara (Szwecja) przy ulicy Munkatorpsgatan 6, dalej my.

1.2. Niniejsze zasady prywatności obowiązują w przypadku gdy dostarczamy nasze usługi lub produkty w związku z ich zakupem, naprawami lub w przypadku kontaktu z nami poprzez stronę internetową lub wskazane na niej dane kontaktowe.

1.3. Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności naszych Kontrahentów. Podejmujemy najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Zależy nam aby każdy z naszych kontrahentów miał poczucie pewności, że jego dane osobowe są przez nasz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Moment w którym dochodzi do przetwarzania przez nas danych osobowych

2.1. Strona internetowa nie stanowi ani źródła gromadzenia ani miejsca przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem plików cookies, o czym więcej w punkcie 9 poniżej.

2.2. Dane osobowe Kontrahentów gromadzone są wyłącznie poprzez kierowanie do nas zapytania na podane na stronie dane kontaktowe drogą elektroniczną lub w formie telefonicznej.

3. Zakres danych osobowych, które przetwarzamy

3.1. Zakres danych osobowych jest uzależniony od celu ich przetwarzania i woli Kontrahenta.

3.2. Do danych osobowych, które możemy przetwarzać należą w szczególności:

 • dane personalne: imię i nazwisko, numer PESEL lub innych numer identyfikujący osobę fizyczną,
 • dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
 • dane firmowe: nazwa i adres firmy, numer identyfikacji podatkowej,
 • dane dotyczące płatności,
 • numer identyfikacyjny Kontrahenta.,
 • dane zawarte w skierowanym do nas zapytaniu.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

4.1. Umowa:

 • Wykonanie umowy sprzedaży poprzez rejestrację, realizację i obsługę złożonego zamówienia
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta, który jest stroną umowy przed zawarciem tejże umowy

4.2. Relacje:

 • Utrzymanie relacji z osobami kontaktowymi reprezentującymi Kontrahentów
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes jaki mamy w tym aby utrzymywać kontakt z osobami fizycznymi reprezentującymi Kontrahentów dla celów związanych z wykonaniem umowy sprzedaży, umowy naprawy urządzenia czy obsługi roszczeń, w tym roszczeń gwarancyjnych

4.3. Kontakt:

 • Udzielenie odpowiedzi na skierowanie do nas zapytanie drogą listowną, telefoniczną lub elektroniczną
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes jaki mamy w tym aby udzielić odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie

4.4. Obowiązki prawne:

 • Wypełnienie obowiązków rachunkowych i podatkowych jakie na nas spoczywają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze  w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego

4.5. Roszczenia:

 • Dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes jaki mamy w tym aby dochodzić lub bronić się przed ewentualnymi roszczeniami

4.6. Marketing:

 • Prowadzenie działań marketingowych
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes jaki mamy w tym aby kierować działania marketingowe do Kontrahentów w celu promocji naszych produktów i usług

4.7. Gwarancje:

 • Obsługa roszczeń gwarancyjnych
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze  w związku z udzieloną gwarancją na zasadach wynikających z  powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad zatwierdzonych przez Kellfri AB

4.8. Naprawy:

 • Obsługa zgłoszonych napraw urządzeń
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy naprawy urządzenia lub do podjęcia działań na żądanie Kontrahenta, który jest stroną umowy przed zawarciem tejże umowy

5. Okres  przetwarzania danych osobowych

5.1. Dane osobowe Kontrahentów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do których zostały zebrane.

5.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy obowiązek przechowywania danych osobowych Kontrahentów do momentu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

5.3. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

6. Odbiorcy danych – podmioty którym przekazujemy dane

6.1. Dane osobowe możemy przekazać następującym grupom odbiorców:

 • osobom upoważnionym, czyli naszym pracownikom i współpracownikom , którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
 • podmiotom w ramach grupy przedsiębiorstw Kellfri AB oraz naszym partnerom biznesowym, jednak wyłącznie w celu prawidłowego wykonania umowy,
 • podmiotom przetwarzającym, czyli firmom działającym na nasze zlecenie, np.:

–    podmiotom, które dostarczają nam informacji o tym, czy podany przez Kontrahenta adres dostawy jest prawidłowy,

–    podmiotom prowadzącym w naszym imieniu działania marketingowe,

–    podmiotom pomagającym nam w spełnieniu spoczywających na nas obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego,

–    podmiotom, które świadczą dla nas usługi z zakresu obsługi informatycznej i hostingu serwerów,

 • innym odbiorcom, o ile wynika to z przepisów prawa.

6.2. Możemy przekazywać dane Kontrahentów poza Europejski Obszar Gospodarczy, dalej „EOG” jedynie w przypadku gdy nasz dostawca lub partner znajduje się poza tym obszarem. Podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Kontrahentów oraz aby dane te były przekazywane poza EOG zgodnie z prawem.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

7.1. Każdy posiada:

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody, z zastrzeżeniem iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.2.  W celu egzekucji praw prosimy o kontakt poprzez stronę internetową lub wskazane na niej dane kontaktowe.

 

8. Zmiany do Polityki Prywatności

8.1. Zastrzegamy prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym momencie.

8.2. Zobowiązujemy się do podjęcia racjonalnych działań zmierzających do poinformowania o zmianach do Polityki Prywatności.

8.3. W przypadku braku akceptacji zmian prosimy o kontakt poprzez stronę internetową lub wskazane na niej dane kontaktowe.

9. Ciasteczka (cookies)

9.1. Ciasteczka są plikami alfanumerycznymi (tekstowymi) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane są w urządzeniach końcowych użytkowników podczas odwiedzin naszej strony internetowej lub aktualizowane w przypadku ponownych odwiedzin.

9.2. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam aż do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, zaś po zakończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika,
 • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich ręcznego usunięcia.

9.3. Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stronie internetowej.

9.4. Gromadzimy oraz wykorzystujemy pliki cookies w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników strony oraz w celach funkcjonalnych i statystycznych.

9.5. Pliki cookies gromadzone są automatycznie, niemniej jednak użytkownicy strony mogą w każdej chwili zrezygnować z funkcji przechowywania plików cookies. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową.

9.6. Jeśli przeglądarka użytkownika akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie tych plików przez naszą stronę internetową.