Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa

Dziękujemy za wybór produktu Kellfri AB. Przestrzeganie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i instrukcji obsługi oraz stosowanie marginesu bezpieczeństwa pozwoli Ci przez wiele lat z powodzeniem i bezpiecznie użytkować Twój produkt Kellfri. Kellfri konstruuje i dostarcza wydajne i przystępne cenowo maszyny i podzespoły do prac leśnych, rolnych, budowlanych i ogrodowych na terenie Szwecji, pozostałych państw skandynawskich i w innych częściach Europy.  

Przed rozpoczęciem użytkowania 
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub produktu należy – dla bezpieczeństwa własnego i innych osób – zapoznać się z ogólnymi zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa i z instrukcją obsługi oraz upewnić się, że ich treść jest zrozumiała. Te zalecenia i instrukcje powinny zawsze znajdować się w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika produktu. Pamiętaj, że dla dobra Twojego oraz innych dobrze jest w okresowo, w regularnych odstępach czasu przeglądać ogólne zalecenia w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku gdy zalecenia w zakresie bezpieczeństwa lub instrukcja obsługi ulegną zniszczeniu bądź zagubieniu, można zamówić nowe egzemplarze, kontaktując się z: Kellfri, ul. Sklęcykowska 16, 99-300 KUTNO, tel: +48 24 722 11 50. Nie korzystaj z produktu jeżeli znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub silnych leków oraz gdy jesteś chory bądź zmęczony. Należy zawsze stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zwierząt. Osobom poniżej 15. roku życia nie wolno obsługiwać urządzenia. 

Zawsze sprawdzaj charakterystyki robocze przeznaczonego do wykorzystania zespołu maszyn. Aby zapewnić działanie produktu oraz bezpieczeństwo Twoje i innych, powinny być one zharmonizowane i zgadzać się ze sobą w zadowalający sposób.  

Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie obejrzyj produkt, aby stwierdzić ewentualne uszkodzenia bądź ślady zużycia, i w razie potrzeby podejmij odpowiednie działania i dokonaj wymiany. Należy przesmarować ruchome elementy oraz upewnić się, że wszystkie śruby i nakrętki są dobrze dokręcone.  

Przećwicz i naucz się prawidłowych metod pracy. Osoby początkujące do czasu zapoznania się z produktem i przyswojenia sobie procedur roboczych powinny zawsze utrzymywać niską prędkość i zachowywać szczególną ostrożność. Jako klient to TY zawsze jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezproblemowej obsługi przez operatora. Nie należy korzystać z produktu, jeżeli nie może się to odbywać w sposób bezpieczny dla operatora. W sytuacji awaryjnej  
• W sytuacji awaryjnej należy zadzwonić pod numer 112. 
• Podczas pracy w pojedynkę zawsze należy mieć przy sobie telefon komórkowy lub radiotelefon, z którego można wezwać pomoc. 
• Podczas wykonywania pracy oraz działań konserwacyjnych i napraw na miejscu muszą być łatwo dostępne apteczka i gaśnica. 

Naklejki ostrzegawcze 
Należy się upewnić, że naklejki ostrzegawcze są dobrze widoczne, czyste i czytelne. Nie wolno czyścić naklejek ostrzegawczych myjką wysokociśnieniową. Jeżeli podzespół z naklejką ostrzegawczą podlega wymianie lub naklejki się zużyją, należy zamówić nowe.  

Środki ochrony osobistej  
Zawsze stosuj środki ochrony osobistej odpowiednio dostosowane do użytkowanego przez Ciebie produktu. Podczas pracy z produktem nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Jeżeli masz długie włosy, pamiętaj aby je spiąć, gdy pracujesz z urządzeniem wyposażonym w mechanizmy obrotowe.  

Otoczenie 
• Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia lub korzystania z niego upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się osoby postronne lub przedmioty obce. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku, gdy w pobliżu miejsca użytkowania lub przechowywania produktu przebywają dzieci.  
• Sprawdź, czy w obszarze pracy nie znajdują się nisko zawieszone przewody elektryczne.  
• Zachowaj ostrożność podczas pracy na pochyłym terenie oraz w pobliżu rowów. 
• Nie dopuść do sytuacji, aby w obszarze pracy znajdowały się śmieci, i utrzymuj wszystkie płaszczyzny robocze w czystości.  
• Zawsze pamiętaj o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia. 

Użytkowanie 
Produkt mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które rozumieją treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i instrukcji obsługi. Podczas pracy z produktem należy zachować ostrożność oraz korzystać z produktu wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. W wypadku produktów wyposażonych w węże hydrauliczne należy zachować ostrożność, gdyż wytryskujący pod ciśnieniem olej może przeniknąć przez skórę. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 
• Podczas pracy z urządzeniem wyposażonym w ruchome elementy zawsze istnieje niebezpieczeństwo zakleszczenia.
• Stosuj odpowiednie obuwie i odzież ochronną. 
• Przy produktach przeznaczonych do obsługi jednoosobowej pracuj zawsze w pojedynkę.
• Zawsze pamiętaj o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia. 
• Niska temperatura wpływa na różne materiały, oleje i smary w ten sposób, że znacząco pogarsza ich właściwości. Podobnie dzieje się w wysokich temperaturach. Należy wziąć to pod uwagę podczas użytkowania. 

Transport i ustawianie 
Przed rozpoczęciem transportu upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się osoby postronne lub niepożądane przedmioty. Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo przymocowany, a zabezpieczenia transportowe zamontowane oraz zachowaj ostrożność podczas całego procesu przemieszczania. 
• Ładunek należy umieszczać możliwie jak najniżej. 
• Pod podwieszonym ładunkiem nie mogą przebywać żadne osoby.  
• Pojazdy służące do przewozu muszą mieć sprawne hamulce.  
• Należy pamiętać o istnieniu stref niebezpiecznych, także podczas transportu i przemieszczania produktu.  

Nieużywany produkt należy przechowywać w suchym, najlepiej zadaszonym miejscu. Należy się upewnić, że produkt jest ustawiony stabilnie na równym podłożu i zabezpieczony przed przewróceniem. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę w miejscu przechowywania urządzenia. Niebezpieczeństwo przewrócenia się urządzenia! ! 

Konserwacja i naprawy 
Upewnij się, że sprzęt stoi stabilnie i nie grozi przewróceniem się podczas prac konserwacyjnych i serwisowych. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód oraz wystąpienia awarii niezwłocznie wymieniaj uszkodzone i zużyte części i stosuj wyłącznie takie części zapasowe, które mają identyczne specyfikacje. Prace konserwacyjne, serwisowe i kontrolne wykonuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Wszelkie naprawy i podłączenia elektryczne musi wykonywać wykwalifikowana osoba. Pamiętaj, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych lub konserwacyjnych sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dokręcone. Przed rozpoczęciem pracy zawsze uruchom próbnie produkt!  Kellfri AB nieustannie dokłada wszelkich starań, aby ulepszać swoje produkty. W związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących m.in. projektu lub wyglądu produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Utylizacja 
W razie złomowania produktu należy go rozebrać i odwieźć w wyznaczone przez gminę miejsce. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy.

Obsługa klienta 
Zachęcamy do wyrażania opinii, a także do zadawania pytań na temat naszych urządzeń i produktów
Kontatk: Kellfri, ul. Sklęcykowska 16, 99-300 KUTNO, e-post: info@kellfri.pl, tel: +48 24 722 11 50.