Regulamin sprzedaży

Kellfri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie z dnia 1 maja 2015r.

1. Definicje
lekroć w treści niniejszego regulaminu używa się poniższych zwrotów, należy je rozumieć, jak wskazano poniżej:
1.1. Cena – wskazana w Ofercie łączna cena podana w polskich złotych należna Sprzedawcy z tytułu Umowy, wraz z podatkami. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, które podawane są w Ofercie odrębnie.
1.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną zawierająca Umowę ze Sprzedawcą.
1.3. KC – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
1.4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający Umowę ze Sprzedawcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba, o której mowa w art. 221 KC.
1.5. Oferta – oferta w rozumieniu KC wystosowana przez Sprzedawcę w oparciu o zapytanie ofertowe Klienta oraz poczynione uzgodnienia.
1.6. Produkty – rzecz lub rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę,
1.7. Regulamin – niniejszy dokument.
1.8. Sprzedawca – Kellfri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej 16, 99-300 Kutno, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 406293, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: 101331859, NIP: 7752643945
1.9. Sklep – prowadzona przez Sprzedawcę platforma internetowa działająca pod adresem www.kellfri.pl
1.10. Umowa – umo.

2. Postanowienia ogólne.
2.1. Sprzedawca prowadzi w oparciu o Regulamin sprzedaż:
2.1.1. W lokalu przedsiębiorcy
2.1.2. Za pośrednictwem Sklepu
2.1.3. Za pośrednictwem telefonu.
2.2. Regulamin stosuje się do wszelkich Umów niezależnie od sposobu, w jaki dochodzą do skutku, przy czym do Umów zawieranych w lokalu przedsiębiorcy stosuje się wyłącznie postanowienia zawarte w punktach 5,6 i 8 Regulaminu.
2.3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów bez wad fizycznych i prawnych.
2.4. Zamówione Produkty dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.5. Ogłoszenia, reklamy, ceny i inne informacje publikowane na Stronie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia Umowy na zasadach wynikających z Regulaminu.
2.6. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen Produktów publikowanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania innych zmian, przy czym nie wpływa to na Umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian.
2.7. Sprzedawca informuje Klienta, iż jest administratorem danych osobowych zbieranych od Klienta w celu zawarcia oraz wykonania Umowy. Dane te Sprzedawca w wykonaniu Umowy przekaże przewoźnikowi, w wypadku, gdy Klient zażąda także dostawy Produktów. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz wykonania Umowy.

3. Zasady składania zamówień i zawierania Umów za pośrednictwem Sklepu.
3.1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędne są:
3.1.1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome lub podobną
3.1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3.2. Przeglądanie Produktów na stronie Sklepu nie wymaga jakiejkolwiek rejestracji.
3.3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności wpływającej na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementów technicznych oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, który nie przestrzega zasad wynikających z Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3.4. W sytuacji, gdy z uwagi na wystąpienie przejściowych zakłóceń w funkcjonowania Sklepu spowodowane w szczególności awarią Internetu, siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich, Umowa nie będzie mogła być zawarta za pośrednictwem Sklepu, Klient może złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem +48 24 722 11 50, mailowo przesyłając je na adres info@kellfri.pl ( jeśli jest to możliwe) lub poczekać na ustanie zakłóceń.
3.5. Aby złożyć zamówienie należy:
3.5.1. Zarejestrować się na podstronie Sklepu https://www.kellfri.pl/customer/account/create albo
3.5.2. wypełnić na tej samej podstronie Sklepu formularz zamówienia bez konieczności rejestracji.
3.6. Przed złożeniem zamówienia Klient:
3.6.1. dokonuje wyboru sposobu odbioru Produktu – w przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem kuriera do Ceny doliczany jest koszt dostawy.
3.6.2. Dokonuje wyboru dokumentu księgowego, jaki winien wystawić Sprzedawca:
3.6.2.1. Faktura VAT dla przedsiębiorców;
3.6.2.2. Paragon fiskalny dla Konsumentów, przy czym Konsument może żądać dodatkowo wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokument księgowy wystawiany jest w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
3.7. Złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania treści Regulaminu poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniej opcji ( tzw. check-box). Nieoznaczenie ww. opcji skutkuje niemożnością złożenia zamówienia i dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3.8. Umowa zostaje zawarta:
3.8.1. z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie linku wskazanego w otrzymanej wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia, jeśli możliwość taka została przewidziana na Stronie. Klient może potwierdzić zamówienie w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail.

4. Zasady składania zamówień i zawierania Umów za pośrednictwem telefonu lub maila.
4.1. Zapytania ofertowe Klientów przyjmowane są:
4.1.1. Telefonicznie pod numerami wskazanymi na stronie: https://www.kellfri.pl/skontaktuj-si-z-nami/
4.1.2. Mailowo za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego na stronie https://www.kellfri.pl/skontaktuj-si-z-nami/ lub wskazanego tam formularza kontaktowego.
4.2. W toku rozmów handlowych prowadzonych za pośrednictwem mediów wskazanych w punkcie 4.1 powyżej Strony uzgadniają wszelkie istotne elementy Umowy, w tym dane, o których mowa w punkcie 3.6 powyżej, a następnie Sprzedawca przesyła na adres mailowy Klienta ofertę określającą w szczególności:
4.2.1. Cenę Produktu i sposób zapłaty;
4.2.2. Termin przewidywanej realizacji;
4.2.3. Miejsce wydania Produktu.
4.2.4. Wskazanie, w oparciu o informacje podane przez Klienta, czy Klient jest konsumentem.
4.3. Oferta wiąże przez 72 godziny od jej wysłania.
4.4. Wraz z przesłaniem Oferty Sprzedawca udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin albo powołuje jego treść, a w wypadku Klientów będących konsumentami – przesyła także wymagane prawem informacje dla konsumentów.
4.5. Jeżeli przesłana przez Sprzedawcę Oferta nie jest zgodna z oczekiwaniami Klienta, a także w sytuacji, gdy zawiera błędy, np. nieprawidłową informację, co do jego statusu (konsument/przedsiębiorca), Klient przed przyjęciem Oferty powinien zwrócić się do Sprzedawcy o jej stosowną korektę.
4.6. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Oferty przez Klienta, co następuje w szczególności w chwili:
4.6.1. Naciśnięcia linku zawartego w przesłanej wiadomości wskazującego na potwierdzenie transakcji
4.6.2. zwrotnego odesłania przez Klienta do Sprzedawcy maila o treści: „potwierdzam” lub podobnej, albo
4.6.3. wpłaty uzgodnionej Ceny lub zaliczki.
4.7. Do zawarcia Umowy dochodzi również bezpośrednio w toku rozmowy telefonicznej lub wymiany korespondencji mailowej, jeśli Strony uzgodniły wszystkie jej istotne postanowienia, a stroną Umowy nie jest Konsument. W takim wypadku postanowienia punktu 4.2 nie stosuje się.
4.8. Wraz z zawarciem Umowy Klient potwierdza prawidłowość danych podanych w Ofercie (w tym potwierdza swój status, o którym mowa w punkcie 4.2.4 powyżej), a także wyraża zgodę na związanie się treścią Regulaminu.

5. Termin realizacji, warunki odbioru.
5.1. Czas realizacji zamówienia uzgodniony w Umowie ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w szczególności z uwagi na niedostępność Produktu w magazynie, opóźnienia producenta lub przewoźnika. Czas dostawy do 2 tygodni (jeżeli produkt jest w magazynie).
5.2. W przypadku wydłużenia terminu, o którym mowa w punkcie 5.1, Klient zostanie poinformowany w wiadomości e—mail o nowym przewidywanym czasie oczekiwania na dany Produkt i poproszony o decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Swoją decyzję Klient przekazuje Sklepowi drogą elektroniczną na adres email wskazany w korespondencji.
5.3. Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w ciągu 3 dni od jej zawarcia drogą oświadczenia składanego Klientowi na podany adres mailowy, w szczególności gdyby w przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, do których przeznaczona była ograniczona liczba Produktów, wykonanie Umowy stało się niemożliwe z uwagi na wyczerpanie zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży.
5.4. W razie przesłania Produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient zobowiązany jest: 5.4.1. Odebrać Produkty w dniu i godzinach określonych przez Sprzedawcę lub przewoźnika, przy czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie o dostawie ze stosownym wyprzedzeniem.
5.4.2. Dokonać czynności wyładunkowych ze środka transportu przewoźnika.
5.4.3. Niezwłocznie zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności spisać stosowany protokół z przewoźnikiem i zawiadomić Sprzedawcę o wykrytej wadzie w sposób przyjęty dla postępowania reklamacyjnego.
5.5. W przypadku, gdy Produkty dostarczane są częściami, Klient zobowiązany jest dokonać czynności, o których mowa w punkcie 5.4 w odniesieniu do każdej z przesyłek.
5.6. W przypadku, gdy Produkty wymagają częściowego montażu, montaż taki obciąża Klienta.
5.7. W przypadku, gdy Klient nie odebrał Produktu w uzgodnionym miejscu i terminie z przyczyn go dotyczących, winien on Produkt odebrać w siedzibie Przedsiębiorcy.

6. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
6.1. Sprzedawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na Produkty. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny dołączany do Produktu oraz Regulamin. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a dokumentu gwarancyjnego, stosuje się Regulamin:
6.1.1. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się wedle swojego wyboru naprawić Produkt lub dokonać zwrotu części zapłaconej Ceny. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
6.1.2. Klient korzystający z gwarancji zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać pracy z Produktem i zawiadomić Sprzedawcę o usterce.
6.1.3. Uprawnienia gwarancyjne wygasają, jeżeli Produkt użytkowany był niezgodnie z instrukcją obsługi.
6.1.4. Sprzedawca zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki gwarancyjne w terminie nie dłuższym niż 21 dni od otrzymania Produktu.
6.2. Z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłączono.
6.3. Roszczenia z tytułu rękojmi Klienci winni zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po wykryciu wad listownie wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji. Konsumenci mogą posłużyć się formularzem reklamacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Sprzedawca może poprosić o uzupełnienie danych reklamacyjnych. Zgłoszenie dokonane bez użycia formularza jest skuteczne, jeśli zawiera dane niezbędne dla ustalenia jego zasadności.
6.4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
6.5. W przypadku uznania reklamacji:
6.5.1. Konsumenta – Sprzedawca z uwzględnieniem żądania zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnym postąpi zgodnie ze stosownymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556 KC i n.)
6.5.2. Pozostałych Klientów – Sprzedawca naprawi Produkt lub stosownie obniży Cenę. Uprawniony będzie również do wymiany Produktu na wolny od wad, a gdyby nie było to możliwe z uwagi na brak takiego Produktu, zwróci Klientowi równowartość Ceny lub zaoferuje w to miejsce inny Produkt.
6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt do jego siedziby na koszt Sprzedawcy.
6.7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów wybranych na Stronie i dostarczonych do Klienta, jeśli różnice związane są z ustawieniami parametrów monitora Klienta.
6.8. Odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami za szkodę wyrządzoną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obejmuje straty, które poszkodowany poniósł.
6.9. Odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie może przekroczyć w sumie kwoty stanowiącej 10% uzgodnionej Ceny.
6.10. Odpowiedzialność wobec Konsumentów określają stosowne przepisy prawa cywilnego.

7. Odstąpienie od Umowy.
7.1. Konsumenci mają prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w jego posiadanie.
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na jego adres.
7.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do siedziby Sprzedawcy ponosi Konsument. Konsument winien wybrać taki sposób zwrotu Produktu, by dotarł on do siedziby przedsiębiorcy w stanie nienaruszonym. W uzgodnieniu ze Sprzedawcą odbierze on Produkt od Konsumenta na jego koszt.
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, w tym wynikające z uszkodzeń powstałych w wyniku nienależytego opakowania Produktu podlegającego zwrotowi.

8. Postanowienia końcowe.
8.1. Sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem jest sąd właściwy dla m. st. Warszawy.
8.2. Integralną część Regulaminu stanowią:
8.2.1. Załącznik nr 1 – formularz reklamacyjny
8.2.2. Załącznik nr 2 – formularz odstąpienia od Umowy
8.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827), oraz przepisy KC.
8.4. Regulamin Sklepu dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.kellfri.pl/regulamin-zakupw/
8.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2015r.

Załącznik nr 1 – formularz reklamacyjny (wzór)
Załącznik nr 2 – formularz odstąpienia od Umowy (wzór)

Warunki płatności:

Płatność może być przeprowadzona bezpośrednio na stronie poprzez zapłatę DIBS.

Akceptowane karty płatnicze: Visa, MasterCard